Neden Girişim Kampüsü?
 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’ler oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde KOBİ’lerin öneminin daha fazla ortaya konmasıyla beraber girişimcilik konusunun da sıklıkla gündeme geldiğini görmekteyiz.  Girişimciliğin ön plana çıkması, gençlerin bu konuya yöneltilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi ve gerekli yetkinliklerle donatılmaları gerekliliğini de getirmektedir. Bu bağlamda yetişmiş bireylerin iş yaşamında var olabilmesi ülkemizin geleceği açısından da oldukça önemlidir.

Bununla beraber, günümüzün küresel pazar koşulları, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişim süreci işletmeler açısından gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda rekabet koşullarını günden güne daha da zorlu hale getirmektedir. Bunların sonucunda işletmecilik alanında bilginin ve eğitimin önemi daha da artmaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması, bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma ve reel sektöre aktarılması ile gerçekleşebilir.

“Girişim Kampüsü” projesinin amacı; Ege Üniversitesi İİBF & LİYAKAT Derneği işbirliği ile sosyal sorumluluk kapsamında genç girişimcileri destekleyerek yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir platform sağlamaktır.

Ayrıca son yıllarda, İzmir ilinde bu tür organizasyonlara daha fazla önem verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu da mevcut potansiyelin ön plana çıkarılması gerekliliğinin daha net anlaşıldığını göstermektedir.

Hazırlanan bu doküman ile proje ortakları ve tüm bu noktalardan hareketle oluşturulan proje hakkında ayrıntılı bilgi sunulması amaçlanmaktadır.