Neden Girişim Kampüsü?
 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’ler oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde KOBİ’lerin öneminin daha fazla ortaya konmasıyla beraber girişimcilik konusunun da sıklıkla gündeme geldiğini görmekteyiz.  Girişimciliğin ön plana çıkması, gençlerin bu konuya yöneltilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi ve gerekli yetkinliklerle donatılmaları gerekliliğini de getirmektedir. Bu bağlamda yetişmiş bireylerin iş yaşamında var olabilmesi ülkemizin geleceği açısından da oldukça önemlidir.

Bununla beraber, günümüzün küresel pazar koşulları, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişim süreci işletmeler açısından gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda rekabet koşullarını günden güne daha da zorlu hale getirmektedir. Bunların sonucunda işletmecilik alanında bilginin ve eğitimin önemi daha da artmaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması, bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma ve reel sektöre aktarılması ile gerçekleşebilir.

“Girişim Kampüsü Projesinin Genel Amacı, başta İzmir olmak üzere ülkemizde Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına; üniversite, sivil toplum, yerel yönetim ve özel sektör iş birliği ile sürdürülebilir bir
Girişimcilik Eko Sistemi oluşturulmasına ve bu doğrultuda yeni iş alanları yaratılarak işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Girişim Kampüsü Projesinin Özel Amacı ise yeni, özgün, yaratıcı ve farklı iş fikirleri olan girişimci adaylarını desteklemek ve onların başarılı birer girişimci olmaları için gerekli kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.

Proje kapsamında yapılacak tüm değerlendirmeler, proje ortaklarının belirleyeceği temsilcilerin yanı sıra, iş yaşamında önemli konumlara sahip kişiler, bu aşamalardan geçmiş girişimciler ve yeni iş fikirlerine yatırım yapan melek yatırımcılardan oluşan bir jüri heyeti tarafından yapılacaktır.

Projenin ikinci aşamasından sonra girişimci adaylarına iş planlarını geliştirmek üzere atanan mentorların seçimine de yine büyük önem verilmektedir. Burada da yine kendi alanlarında uzman kişilerle girişimci adaylarının buluşturulması amaçlanmaktadır. Seçilen mentorlar belirtilen süre boyunca girişimci adayları ile birebir çalışacakları için iş fikrinin gerektirdiği uzmanlığa sahip olunması önemlidir. Proje ekibi bu konularda azami özen içerisindedir.”

Ayrıca son yıllarda, İzmir ilinde bu tür organizasyonlara daha fazla önem verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu da mevcut potansiyelin ön plana çıkarılması gerekliliğinin daha net anlaşıldığını göstermektedir.

Hazırlanan bu doküman ile proje ortakları ve tüm bu noktalardan hareketle oluşturulan proje hakkında ayrıntılı bilgi sunulması amaçlanmaktadır.